Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá

2. 9. 2012

POVINNOSTI TRÉNERA

Povinnosťou trénera pri povinnom striedaní je zaradiť hráčov podľa výkonnosti do jednotlivých herných formácií ( pätiek ) a nešpekulovať s ovplyvnením výsledku zaradením najlepších do tretej prípadne štvrtej päťky. Uvedenú povinnosť zaznamená do prílohy k „ Zápisu o stretnutí “ a pripevní pásky podľa prílohy na ľavú ruku medzi lakťom a ramenom ( každé družstvo musí mať svoje sady farebných pások ).

DRUŽSTVO A HRÁČI

s 19 hráčmi a 2 brankármi - napíše tréner hráčov rovnako ako v prípade 18 hráčov a 19. hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie - päťky ( zelená páska )

- v prípade, že družstvo ma viacej ako 20 hráčov ( max. 24 ) – tréner zaraďuje hráčov do herných formácií takým istým spôsobom ako vyššie uvedené prípady.

a) Hráči napísaní do prílohy o stretnutí ako : „ voľní hráči “ k jednotlivým päťkám, môžu v stretnutí nastúpiť iba v hernej formácii ( päťke ), ku ktorej boli napísaní pred stretnutím. Zmena hráča môže nastať len v prípade zranenia uvedeného hráča potvrdeného lekárom stretnutia uvedeného v zápise.

b) Každý hráč musí byť viditeľne označený na ľavej ruke farebnou páskou z textilu. Odporúčame v tejto vekovej kategórii zaradiť aj väčší počet hráčov ( max. počet 22 hráčov ).

c) V prípravných medzinárodných a turnajových stretnutiach môže družstvo odohrať

stretnutia bez dodržania Smernice o povinnom striedaní 5. ročníka ( označenie

farebnou páskou z textilu a povinného striedania trvaní 60 sek.). Príslušný orgán

udelí súhlasné stanovisko na základe žiadosti klubu, družstva za podmienky, že klub – žiadateľ dodrží Smernicu pre medzinárodný styk. Toto súhlasné stanovisko

je povinný klub predložiť rozhodcom stretnutia, ak klub nepredloží súhlasné

stanovisko rozhodcom stretnutia, stretnutie sa odohrá podľa Pravidiel o povinnom striedaní !

 

a) K stretnutiu musí nastúpiť predpísaní počet hráčov :

K stretnutiu 5. ročníka v ľadovom hokeji je povinný ( minimálny ) počet 15 hráčov a 2 brankári.

b) MO SZĽH odporúča v tejto kategórii zaradiť čo najväčší počet hráčov ( max. počet 24 hráčov ).

V prípade ak družstvo nastúpi na stretnutie:

- so 16 hráčmi a 2 brankármi – napíše tréner 16. hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie - päťky ( zelená páska )

- so 17 hráčmi a 2 brankármi - napíše tréner 16. hráča na voľnú pozíciu do druhej hernej formácie - päťky ( modrá páska ) a 17. hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie – päťky ( zelená páska ).

- s 18 hráčmi a 2 brankármi - napíše tréner 16. hráča na voľnú pozíciu do prvej hernej formácie päťky ( červená páska ), 17. hráča na voľnú pozíciu do druhej hernej formácie - päťky ( modrá páska ) a 18. hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie - päťky ( zelená páska ).

ČASOMERAČ – meria časovým zariadením čas hry. Jedno striedanie trvá 60 sekúnd. Po naplnení času časomerač ( hlásateľ ) oznámi rozhodcom uplynutie času slovom „ čas “. Rozhodca po ukončení momentálnej hernej situácie ( bezprostredná príležitosť ohrozenia bránky ) preruší hru a nechá povinne vystriedať hráčov.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – pre hokej s povinným striedaním platia platné Pravidlá ľadového hokeja okrem pravidla hry na telo ( samostatné pravidlo zo ženského hokeja ). Hra telom v kategórii 5. ročníka je ZAKÁZANÁ.

V kategórii 5. ročníka je každý nedovolený zákrok trestaný samostatným nájazdom / trestné strieľanie /.

NÁSLEDNOSŤ STRIEDANÍ NA ZAČIATKU TRETINY vzhľadom na požiadavku následnosti striedaní začína II. respektíve III. tretinu vždy herná formácia ( päťka ) nasledujúca po hernej formácií končiacej predchádzajúcu tretinu.

 

( podľa voľby trénera ), na II . tretinu nastupuje druhý brankár a na III. Tretinu nastupuje brankár podľa výberu trénera . Ak družstvo nastúpi s jedným brankárom a ten sa zraní, musí nastúpiť do brány hráč ( v brankárskom výstroji ) a nesmie byť dopísaný náhradný brankár . Pravidlo o nasadení náhradných brankárov na druhú tretinu platí pre obidve družstvá.

 

ROTÁCIA HRÁČOV – tréneri sú povinní počas stretnutia meniť funkcie hráčov.

TRESTNÉ STREĽANIE sa vykonáva vždy zo stredu ihriska na pokyn rozhodcu po zastavení času. Trestné strieľanie realizuje vždy faulovaný hráč. Ostaní hráči sú povinní sa vzdialiť k vlastným striedačkám. V prípade nedovoleného zákroku na brankára, vykoná trestné strieľanie jeden z hráčov, ktorý bo na hracej ploche v čase priestupku.

ČAS STRETNUTIA – stretnutie trvá 3 x 20 minút čistého času.

HRA TELOM

V kategórii 5. ročníka ľadového hokeja je hra telom ZAKÁZANÁ . Súboj o puk sa môže uskutočniť len v činnosti hokejka – hokejka v rámci platných pravidiel ľadového hokeja. Ak vznikne fyzický kontakt blokovaním hráča – hra sa neprerušuje . Každý nedovolený zákrok hráča sa trestá podľa platných pravidiel SZĽH, v kategórii 5. ročníka sa trestá nariadením trestného strieľania. Hra telom je povolená iba v prípade, že kontakt s protihráčom je evidentne v súboji o puk. Cieľom tohto pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených fyzickým kontaktom tiel hráčov. Preto akýkoľvek úmyselný kontakt s protihráčom, na ktorý sa použije fyzická sila ( bez úmyslu získať puk ) sa trestá. Náhodný kontakt tiel hráčov vyplývajúci z bežnej hry s pukom sa netrestá.

Rozhodca posudzuje každý fyzický kontakt na základe toho, či ho hráč vyvolá úmyselne alebo nie. Potrestaný je vždy hráč, ktorý vyvolá fyzický kontakt, aby zasiahol telom protihráča, keď nedokázal získať puk iným povoleným spôsobom. Pri úmyselnom kontakte hráča rozhodcovia postupujú podľa výkladu pravidla 541 – Hra telom v hokeji žien ( v ženskom hokeji ).

Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych zákrokoch alebo pri nešportovom správaní sa hráča ( funkcionára ) !

 NESPÔSOBILOSŤ HRÁČA POKRAČOVAŤ V HRE

O nespôsobilosti hráča pokračovať v hre rozhodne lekár stretnutia. Ten je povinný túto skutočnosť oznámiť rozhodcom stretnutia a po skončení stretnutia ju uviesť v Zápise o stretnutí.

a) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z hernej formácie - päťky, ktorá má v Prílohe k zápisu o stretnutí zapísaných viac ako 5 hráčov, ho nahradí hráč z tejto formácie - päťky.

b) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z hernej formácie - päťky, ktorá má v Prílohe k zápisu o stretnutí zapísaných len 5 hráčov sa postupuje nasledovne:

1) ak družstvo hrá v stretnutí na 4 kompletné päťky, tréner nahradí zraneného hráča :

- červenej päťky, ľubovoľný hráč zelenej päťky a naopak

- modrej päťky, ľubovoľný hráč žltej päťky a naopak

c) ak družstvo hrá v stretnutí na 3 kompletné herné formácie - päťky, tak zraneného hráča nahradí ľubovoľný hráč zapísaný v Prílohe k zápisu o stretnutí na 16. až 19. pozícii. Ak družstvo takýchto hráčov nemá, nahradí ho ľubovoľný hráč inej formácie - päťky.

d) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre viacerých hráčov jednej hernej formácie - päťky nahradia ich ľubovoľní hráči inej formácie - päťky rovnakej farby.